Felhasználási feltételek

Design:
Tworzenie stron WWW

Tworzenie stron WWW

Felhasználási feltételek

 

Felhasználási feltételek

1. A Felhasználási feltételek hatálya

Jelen Felhasználási feltételek a http://csillaggazdabolt.hu címen elérhető közösségépítő és tartalomszolgáltató oldal használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a http://csillaggazdabolt.hu oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. A személyes adatok szolgáltatás igénybe vétele során történő kezelésére külön „Adatkezelési szabályzat” vonatkozik.

2. Érintett felek

Szolgáltató:
Animal Dalet Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 76.
Tel.: 62/242-636
Adószám: 22765532-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-015724

Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált. A felhasználó elnevezése az oldalon való kommunikáció során „tag”.

3. Az oldal célja, a szolgáltatás leírása

A http://csillaggazdabolt.hu oldal kertészkedéssel, gazdálkodással és lovas sporttal kapcsolatos témájú tartalom publikálására szolgál, valamint webshop üzemeltetésére.

4. A felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben, vagy a http://csillaggazdabolt.hu-n cikk formában tájékoztatja.

5. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele

A szolgáltatás regisztrációt követően vehető igénybe. A regisztráció során a felhasználónak ki kell töltenie az adatlapot, melynek során meg kell adnia e-mail címét, majd jelszavát. A későbbiekben az oldalra való belépés a regisztrált e-mail cím és a jelszó megadásával lehetséges.

A weblapon található fizetős szolgáltatások használatára a regisztráció során a felhasználónak ki kell töltenie az adatlapot, melyen egyes, az oldalon való azonosítást és a számlázást lehetővé tevő adatok megadása kötelező. A megadott adatokat a felhasználó később szabadon megváltoztathatja.

A regisztráció feltétele, hogy a felhasználó jelen Felhasználási feltételeket és az Adatkezelési szabályzatot elfogadja.

6. A fiktív felhasználókra vonatkozó szabályok

Tekintettel arra, hogy az oldal célja valós személyekből álló vásárlóközösség építése, a szolgáltató törekszik arra, hogy a regisztrált tagok valós személyek legyenek. Amennyiben a regisztrált felhasználó nem valós természetes személy, a szolgáltató a regisztrációt törölheti. Amennyiben alapos okkal feltehető, hogy a regisztrált felhasználó nem valós személy, a szolgáltató felszólíthatja arra, hogy személyazonosságát megfelelő módon igazolja. Amennyiben erre a felszólítástól számított egy héten belül nem kerül sor, a szolgáltató a regisztrációt törölheti.

7. A regisztráció törlése

A felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törléséről. Nincs lehetőség a törlésre, ha azt jelen Felhasználási feltételek, vagy jogszabály kizárja.

8. Jelszó-használat, biztonság

A felhasználó jelszavának nyilvánossági fokozata rögzített, azt csak a felhasználó ismeri. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú, „erős” jelszót választani, és azt titokban tartani. A jelszó erősségét növeli:

Ha a jelszó nem a felhasználóra jellemző szó (pl. keresztnév, becenév),

Ha a jelszó hat karakternél hosszabb,

Ha a jelszó számot is tartalmaz.

A szolgáltató nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a felhasználó nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát mások számára hozzáférhetővé tette. Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az e-mail cím megadását, és a „jelszó emlékeztető” használatát követően a szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszót küld.

9. A szolgáltatás tartalma

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy – a 4. pontban foglaltaknak megfelelően – a szolgáltatások körét módosítsa.

Az oldal főbb szolgáltatásai:

Tartalomszolgáltatás: A http://csillaggazdabolt.hu kertészeti, gazdálkodási és lovas sport témakörben publikál cikkeket. A cikkek szerzői jogát teljes egészében fenntartja magának. A weblapon publikált tartalmak szerződés nélküli felhasználása jogi következményeket von maga után.

Webshop üzemeltetés: A webshopban kertészkedéssel, gazdálkodással és lovas sporttal kapcsolatos termékek vásárolhatók, a webshop regisztrált tagjai számára.

Egyéb szolgáltatások: A szolgáltató folyamatosan törekszik olyan szolgáltatások bevezetésére, amelyek a felhasználók számára az oldal használatát egyszerűbbé és kényelmesebbé teszik, valamint arra, hogy a 3. pontban megjelölt cél a lehető legteljesebb mértékben megvalósulhasson. Ennek érdekében az oldalt olyan szolgáltatásokkal próbája bővíteni, amelyek elősegítik a hatékony, informatív használatot. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos szolgáltatásokat csak olyan felhasználók részére tegyen hozzáférhetővé, akik az oldalt meghatározott ideje szabályosan használják.

10. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a felhasználó felelőssége

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak (például bejegyzés, fénykép, videó, más oldalra hivatkozás). A felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

10.1. A felhasználó köteles az oldal használatának szabályait tiszteletben tartani. A szolgáltató a tilalmat rendszeresen megszegő felhasználót kizárhatja, regisztrációját törölheti. Kizárás járhat különösen:

(a) ha a felhasználó erotikus tartalmat (pl: szöveget, képet, videót, linket) tölt fel,

(b) ha a felhasználó a Magyarországon hatályos szabályokat vagy törvényeket sérti,

(c) ha a felhasználó a weblapon jó ízlést sértő, gyűlöletkeltő, rasszista kijelentéseket tesz,

(d) ha a felhasználó szándékosan kárt okoz a http://csillaggazdabolt.hu weblapnak, vagy a weblapon regisztrált bármely tagnak, például sorozatosan hitelrontó kijelentéseket tesz, vagy a szerzői jogokat sérti.

10.2 A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

(a) Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;

(b) Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;

(c) Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;

(d) Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;

(e) Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;

(f) Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson;

(g) Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely más személyt – függetlenül annak felhasználói minőségétől – valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása, neme, valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoporthoz tartozása miatt sért, lealacsonyít, ellene gyűlöletre uszít.

10.3. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

(a) Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;

(b) Tartózkodni körlevelek küldésétől, kivéve, ha a körlevelek az oldal rendeltetésszerű használatának velejárói (például klubok esetében);

(c) Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;

(d) Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.

10.4. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

(a) Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;

(b) Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;

(c) Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;

(d) Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;

(e) Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

11. Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén

Amennyiben a 10. pontban foglaltakat megsérti, a szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja. A szolgáltató a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően felhívja a felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a 10. pontban foglaltakkal. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna. Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti – így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja –, kérheti a szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A szolgáltató a felhasználó jogait korlátozhatja.

12. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

A szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa. A szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére. A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

13. A http://csillaggazdabolt.hu oldalon közölt cikkekről

A http://csillaggazdabolt.hu és az azon publikált tartalom szerzői jogainak tulajdonosa a weblap tulajdonosa. (Animal Dalet Kft.) Ez alól kivételt képezhetnek az olyan tartalmak, amelyek esetében külön szerződés köttetik az író és a weblap tulajdonosa között.

A http://csillaggazdabolt.hu-n bármilyen feltöltést, hozzászólást csak regisztrált felhasználó tehet meg; a regisztrált tagok elfogadják és betartják az alábbi szabályzatot, illetve elfogadják, hogy azok be nem tartása esetén a http://csillaggazdabolt.hu üzemeltetői a feltöltött tartalmat, hozzászólást, vagy a regisztrációt törölhetik.

14. Szerzői jogok védelme

A http://csillaggazdabolt.hu tulajdonosa és üzemeltetője mindent megtesz azért, hogy csak jogtiszta tartalom jelenjen meg weblapon. Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a http://csillaggazdabolt.hu által hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti, felhívhatja a http://csillaggazdabolt.hu-t a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. A http://csillaggazdabolt.hu igyekszik az ilyen kérdéseknek a lehető legrövidebb időn belül eleget tenni, a jogosulttal a jogsértés megszüntetésében, orvoslásában együttműködni.

17. IP cím megőrzésének feltételei

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, azokat az üzemeltető hat napon belül törli, és csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

18. Jogsértő tartalom megszüntetése

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre az üzemeltető felvilágosítást ad.

19. Hírlevél és reklám e-mail

A hírlevélre való feliratkozással a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy számára az üzemeltető reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön.

20. Adatfeldolgozás

Az üzemeltető, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

Készítette: OpenCart Magyarország
Csillag Gazdabolt és Lovasbolt © 2019
***Paste your AddShoppers Social Analytics Code here replacing all of this text!