Adatkezelési szabályzat

Design:
Tworzenie stron WWW

Tworzenie stron WWW

Adatkezelési szabályzat

 

Adatkezelési szabályzat

1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat a http://csillaggazdabolt.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a Felhasználási feltételek által szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya; a szabályzat módosításáról az adatkezelő a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a http://csillaggazdabolt.hu oldalon található hivatkozás vezet.

2. Az adatkezelő személye, a felhasználó

Az adatkezelő: adatkezelő a Felhasználási feltételekben meghatározott Szolgáltató.

Animal Dalet Kft.
6800 Hódmezővásárhely
Szabadság tér 76.
Tel.: 62/242-636
Adószám: 22765532-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-015724

Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a http://csillaggazdabolt.hu oldalon történő közösségépítés, a webshop és egyéb fizetős szolgáltatások (pl.: letölthető tartalmak) használata, valamint a felhasználók azonosítása az alábbiak szerint:

−  A regisztráció során megadott e-mail cím a kapcsolattartást,

− Az e-mail cím, felhasználónév és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítását,

- A fizetős szolgáltatások használata előtt kért adatok a számla kiállítását szolgálják.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.

4. A kezelt adatok köre és megjelenésük az oldalon

A felhasználó kötelezően megadja e-mail címét és jelszavát, amelyek segítségével a belépéskor az azonosítás megtörténik. Az e-mail címet a felhasználó döntésétől függően láthatja a többi felhasználó, a jelszót csak a felhasználó ismeri. A számlázáshoz szükséges adatokat kizárólag a felhasználó és a szolgáltató láthatja.

A kötelezően megadott adatok közül egyes adatokat a felhasználó a regisztrációt követően nem módosíthat, ezen adatok megváltoztatását e-mailben kérheti a szolgáltatótól.

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről az adatkezelő minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

5. Technikai adatok kezelése

Az adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál, az adatokat a rendszer hat nap elteltével törli, kivéve, ha az adatkezelő, mint Szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározott esetekben korlátozza felhasználó jogait.

http://csillaggazdabolt.hu tulajdonosa az Animal Dalet Kft. (Elérhetőség: lásd 2. pont.) A weblap tulajdonosa fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén szerződéses partnerre ruházza a http://csillaggazdabolt.hu üzemeltetését, és ezzel az adatkezelést.

6. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az adatkezelő – a 3. pontban meghatározottakon túl – csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

7. Az adatok adatkezelő általi felhasználása

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a Felhasználási feltételekben részletezett szolgáltatás céljából használja fel. Az elsődleges szolgáltatás – fizetős szolgáltatások használata és közösségépítés – igénybe vétele során az adatkezelés automatizált, számítástechnikai rendszeren keresztül, emberi beavatkozás nélkül történik. Ebben az esetben az Adatkezelő az adatokhoz egyedileg nem fér hozzá.

Egyes szolgáltatások – például reklámmentesség - esetében, vagy a felhasználó egyedi kéréseinek, panaszainak vizsgálata során az Adatkezelő a felhasználó adatait a felhasználó által ismert és jóváhagyott módon felhasználja.

A 5. pont alapján rögzített technikai adatokat az adatkezelő összesítve, statisztikai célokra felhasználja.

A Felhasználási feltételekben foglalt esetekben az adatkezelő, mint Szolgáltató jogosult adatok felhasználására, különösen, ha a felhasználó jogellenes magatartást tanúsít.

Amennyiben a felhasználó engedélyezi, az adatkezelő jogosult arra, hogy a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön. A felhasználó a hírlevélre való feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a hírlevél, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el. A felhasználó a hírlevélre való feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a regisztráció során megadott e-mail címre csak reklámot tartalmazó levelet küldjön. A felhasználó utólag leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatlapon megadott adatokat az adatkezelő felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy adatainak kezelése az oldalhoz kapcsolódik, ezért az oldal tulajdonosa jogosult az adatokat átadni annak a személynek, aki az oldal üzemeltetését végzi.

8. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait a 3. pontban meghatározott módon helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az adatkezelőtől kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes adatlapját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.

Az adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

9. Felelősség más személyek adatainak kezeléséért

A felhasználók az oldal használata során – például fényképen, fórumon, üzenőfalon – más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult. Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.

Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon reá vonatkozó személyes adatot tettek hozzáférhetővé, ezt az adatkezelő felé jelezheti. Amennyiben az érintettség igazolt, az adatkezelő az adatokat törli. Az érintettség igazolható:

−   személyesen, az adatkezelő által meghatározott módon,

−   képfelvétel esetén fényképet is tartalmazó dokumentumról készült másolat elektronikus módon való beküldése útján,

−   hangfelvétel esetén az adatkezelő által meghatározott módon, telefon útján.

Amennyiben az érintettség igazolt, az érintett kérheti, hogy az adatkezelő, mint Szolgáltató az adatokat megfelelő módon későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben az érintettnek az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. Az adatokat, valamint azok hozzáférhetővé tételével összefüggő információkat az adatkezelő az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Az adatkezelő az érintettség igazolásának hiányában is jelezheti a felhasználónak, hogy az általa hozzáférhetővé tett adatok tekintetében hozzá kifogás érkezett.

10. Adatbiztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

11. Az adatkezelés időtartama

Amennyiben a felhasználó adatlapja törlésre kerül, az adatokat a szolgáltató rendszere három munkanapon belül törli. A felhasználó saját adatait bármikor törölheti.

12. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosához.

Készítette: OpenCart Magyarország
Csillag Gazdabolt és Lovasbolt © 2019
***Paste your AddShoppers Social Analytics Code here replacing all of this text!